Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego
pod adresem paniodpisania.pl,
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem paniodpisania.pl (zwany dalej: Sklep internetowy), jest prowadzony przez Monika Buchaniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Amadeus Solutions Monika Buchaniewicz, pod adresem Kamieniec Wrocławski 55-002, ul. Zaułek Szkolny 14, NIP: 8951414900 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: Kamieniec Wrocławski 55-002, ul. Zaułek Szkolny 14;
2) numer telefonu: tel.: 713182323;
3) adres poczty elektronicznej: teksty@paniodpisania.pl.
1.4. Regulamin sklepu internetowego paniodpisania.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej paniodpisania.pl w sposób umożliwiający Klientom jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności
prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Monika Buchaniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Amadeus Solutions Monika Buchaniewicz, pod adresem Kamieniec Wrocławski 55-002, ul. Zaułek Szkolny 14, NIP: 8951414900 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem paniodpisania.pl przez Usługodawcę
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z
elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi
połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej
prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa lub (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i
inna niż cyfrowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U.2020.344),
2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub
planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi
elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz
Przedsiębiorcę,
2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę
sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w
ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Poprzez Umowę
Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub
usługi cyfrowej (w przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi lub usługami
cyfrowymi) oraz umowę o świadczenie usług (w przypadku Produktu będącego usługą
inną niż usługa cyfrowa).
2.12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają
podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty
polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Produktu.
3.2. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym paniodpisania.pl kodów rabatowych
upoważniających do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody
rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym paniodpisania.pl konieczna jest
akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym paniodpisania.pl konieczne
jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron
internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne
wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji
przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,
Safari dla systemu OS X, itd.
3.5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),
która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona
Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i
również urządzeniach mobilnych.
3.6. Strona Sklepu internetowego paniodpisania.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny
protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym paniodpisania.pl można dokonywać poprzez
wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych
danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu
komórkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się
poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej
na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie
niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej
informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa
w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym paniodpisania.pl jest możliwe 24
godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie paniodpisania.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących
sposobów:

 • przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
 • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

  5.2. Dla płatności na konto bankowe Sprzedawcy po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer
  rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania
  wpłaty na rachunku bankowym sklepu paniodpisania.pl zamówienie jest przekazywane do
  realizacji.
  5.4. Sklep internetowy paniodpisania.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem
  następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
  -Stripe
  -Paypal
  -Przelewy24
  5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej
  wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy
  sprzedaży.

  § 6 Dostawa

  6.1. Zamówione Produkty są dostarczane drogą elektroniczną po otrzymaniu płatności, maksymalnie w ciągu 24h.
  6.2. W przypadku gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Produkt będący treścią cyfrową
  lub usługą cyfrową, dostęp do Produktu udzielany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu
  płatności poprzez np. udostępnienie treści lub usługi cyfrowej na Koncie Klienta w
  Sklepie Internetowym lub przesłanie unikalnego linku (adresu URL) umożliwiającego
  uzyskanie tego dostępu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie
  składania Zamówienia.
  6.3. Korzystanie z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych w Sklepie
  Internetowym możliwe jest przez czas określony umową, na warunkach licencyjnych
  obowiązujących dla danego Produkt zgodnie z informacjami podanymi w jego opisie, a w
  razie ich braku – w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z Produktu
  zgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, wyłącznie dla własnego, osobistego użytku
  Klienta. Jeżeli indywidualne warunki licencyjne Produktu nie stanowią inaczej, Klientowi
  na podstawie Umowy Sprzedaży nie przysługują żadne prawa autorskie do Produktu –
  treści i usług cyfrowych, a w szczególności nie ma on prawa do ich rozpowszechniania
  lub wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie.

  § 7 Odstąpienie do umowy

  7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
  odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
  kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu.
  7.2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument
  powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od
  umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy. Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy
  o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu na
  odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1, nie
  wywołuje skutków prawnych.
  7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego
  Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji
  dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji
  elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
  7.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do
  przeniesienia jego własności (np. Produkt będący rzeczą ruchomą) – od objęcia
  Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
  inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,
  które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
  ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu
  Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  b. dla pozostałych umów (np. Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od
  dnia zawarcia umowy.
  7.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek
  należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w
  transporcie.
  7.6. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie
  później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może
  zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, Produkt podlegający zwrotowi zostanie
  odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Produktu powinien
  nastąpić na adres: [adres do zwrotu Produktu].
  7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
  wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  7.8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w
  tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
  wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
  dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), zostaną zwrócone przez Sprzedawcę
  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
  Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności
  zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
  Konsument. Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem może ustalić inny sposób
  zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta
  dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Produkt od
  Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z
  powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od
  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7.9. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie
  Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego
  żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od
  umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia,
  z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
  wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
  spełnionego świadczenia.
  7.10. W przypadku Produktu będącego treścią cyfrową lub usługą cyfrową stosuje się
  poniższe dodatkowe zasady – w pozostałym nieuregulowanym niżej zakresie znajdują
  zastosowanie pozostałe postanowienia paragrafu 7. Regulaminu:
  a. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub
  usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
  odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe
  dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu –
  treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z
  wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub
  usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie
  aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej
  dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi
  danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie
  przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez
  Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
  Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na
  żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały
  dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści
  cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku
  odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze
  korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez
  uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub
  zablokowanie jego konta w Sklepie, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta,
  o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści
  cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w
  rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu
  maszynowego.
  b. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub
  usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści
  cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
  7.11. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38
  Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów: (1) o
  świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
  Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który
  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
  przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w
  której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
  według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu
  zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem
  świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
  otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeni; (6) o
  dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które
  Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie
  za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
  odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał
  Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1
  Ustawy o Prawach Konsumenta.
  7.12. Postanowienia niniejszego paragrafu 7. Regulaminu dotyczące Konsumenta
  stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

  §8 Reklamacje

  8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone
  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami
  Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez
  prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
  a. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na
  podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r.
  odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu
  obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu
  Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres
  odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma
  wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego
  odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze
  zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
  b. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z
  elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy
  wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie
  Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r.
  odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w
  brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a –
  43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę
  i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku
  zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
  c. W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej,
  która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na
  podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. Stycznia 2023 r. lub
  przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło
  po tym dniu odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach
  Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w
  szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w
  szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem
  Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
  8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub
  w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien
  przesłać zgłoszenie pisemnie na adres [ adres sklepu] lub poprzez e-mail na adres [ adres
  mailowy sklepu].
  8.3. W reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta Produkt posiada, oraz
  jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie
  sposobu doprowadzenia do zgodności Produktu z umową lub inne roszczenie Klienta
  oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma
  wpływu na skuteczność reklamacji.
  8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
  8.5. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców
  na Prawach Konsumenta.
  8.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
  Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
  stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  8.6.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  8.6.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  8.6.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  8.7. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące
  przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  8.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z
  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
  określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
  określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów
  polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017
  r. poz. 1356).
  8.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
  Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o
  pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na
  temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego
  inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
  internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  8.7.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji
  na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy
  przedsiębiorcami i Konsumentami.

  §9 Zasady publikowania opinii

  9.1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich
  Produktach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad
  poprawniej polszczyzny.
  9.2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w
  Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu
  opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów
  Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może
  być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
  9.3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań
  bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,
  czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne
  prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania
  zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
  9.4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego
  Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed
  opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na
  sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba
  opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza,
  czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii
  znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza
  dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej
  zwłoki.
  9.5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez
  innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany
  Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z
  autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu
  Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
  9.6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.
  9.7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących
  przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za
  wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym paniodpisania.pl.
  9.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych
  opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów
  w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno
  pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

  § 10 Dane osobowe

  10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu
  internetowego paniodpisania.pl, dostępnego na stronie paniodpisania.pl.

  § 11 Postanowienia końcowe

  11.1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w
  niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w
  odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
  11.2.Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania
  określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo
  powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia powiadomienia.
  11.3.Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do
  nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
  11.4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą
  odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
  konsumenta.
  11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym [adres strony].
  11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
  11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2023.

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  WZÓR FORMULARZA
  ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  [formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

  Adresat:
  [ Adres Sprzedawcy]
  Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy().
  Data zawarcia umowy()/odbioru()
  Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
  Adres konsumenta(- ów)
  Podpis konsumenta (-ów)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data () niepotrzebne skreślić